Mentrau Iaith Cymru

Cyhoeddi Gwyliau Llwyddiannus Grantiau Mentrau Iaith Cymru

Postiwyd Mehefin 5, 2019 yng nghategori Newyddion

Yn dilyn trafodaethau yn cydnabod pwysigrwydd gwyliau cymunedol cerddorol Cymraeg tuag at gyflwyno’r iaith a diwylliant Cymraeg i gynulleidfaoedd newydd, cytunodd Lywodraeth Cymru ddarparu pot grantiau gwerth £50,000 i gefnogi gŵyliau cymunedol cerddorol Cymraeg yn 2019–20.

Rydym yn deall pwysigrwydd cerddoriaeth fyw cyfrwng Cymraeg wrth ddenu cynulleidfaoedd newydd i’r iaith a normaleiddio’r iaith tu allan i wersi ysgol. Mae’n greiddiol i gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae gallu helpu i gynnal cyfleoedd i artistiaid berfformio mewn cymunedau dros Gymru yn hynod bwysig gyda channoedd o gyfleoedd cerddorol yn cael eu trefnu neu eu cefnogi gan y Mentrau Iaith drwy gydol y flwyddyn yn cynnwys gwyliau cymunedol.

Nod y Cynllun yw hybu gwyliau cymunedol gyda phwyslais ar gerddoriaeth boblogaidd Cymraeg drwy gynnig cefnogaeth ariannol i sefydliadau a grwpiau lleol i’w cynorthwyo gyda’r gwaith o drefnu a chynnal gweithgaredd sy’n cyfrannu at fwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn gymunedol.

Cyfanswm y gronfa ar gyfer 2019/20: £50,000 gyda chafswm y grant a ddyrennir i unrhyw sefydliad / grŵp yn £5,000

Roedd y Cynllun yn agored i’r Mentrau Iaith sydd naill ai yn cynnal Gŵyl am y tro cyntaf, neu wedi sefydlu yn y 3 blynedd diwethaf, neu sydd yn cynnwys elfen newydd eleni, gan edrych ar y gwaddol gorau phosib i’r Gymraeg yn eu cymunedau. Roedd hefyd yn bosib i grwpiau cymunedol gysylltu gyda’u Menter Iaith lleol i wneud cais mewn cydweithrediad gyda’r Fenter.

GFYF 2018-177

Roedd y gronfa yn agored am fis rhwng diwedd Mawrth a diwedd Ebrill a cafwyd 21 cais cyn y dyddiad cau a cafodd eu beirniadu gan banel anibynnol ddechrau mis Mai.

Y gwyliau llwyddiannus yw:

Gwyl y Ferch – Ynys Mon

Parti Ponty – Rhondda Cynon Taf

Gwyl Canol Dre – Caerfyrddin

Gwyl Car Gwyllt – Blaenau Ffestiniog

Ffiliffest – Caerffili

Gwyl Newydd – Casnewydd

Gwyl Fach y Fro – Bro Morgannwg

Gwyl Bro Dinefwr

Gwyl Werin – Merthyr Tudful

Gwyl Nansi Fach – Llanfyllin a Llanwddyn

Gwyl Aber – Aberystwyth

Mae Mentrau Iaith Cymru yn hapus bod y grant wedi gallu cefnogi ceisiadau o dros Gymru gyfan a cheisiadau gan grwpiau mewn cydweithrediad gyda’u Menter leol yn ogystal â gwyliau sy’n cael eu trefnu gan y Mentrau. Rydym yn edrych ymlaen i weld y gwyliau hyn yn datblygu a chael effaith gadarnhaol yn y gymuned.

Mae’r arian hwn rhan o gyfanswm o £4.3miliwn o gronfa a gyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg Eluned Morgan i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

Dywedodd Eluned Morgan:

“Mae’n bleser mawr gennyf gyhoeddi £4.3 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi sefydliadau i hyrwyddo’r Gymraeg a chefnogi ffyniant yr iaith mewn cymunedau ledled y wlad.

Mae’r cyllid hwn yn sicrhau ein bod yn parhau i arloesi ac adeiladu ar sail arferion a phrosiectau llwyddiannus sy’n cynnig cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg o bob math i ddefnyddio, rhannu a mwynhau’r iaith dros y flwyddyn i ddod ac am flynyddoedd i ddod.”

Dyma flas o ddigwyddiadau’r Mentrau dros yr haf:

 

Rhannu'r cynnwys hwn