Mentrau Iaith Cymru

Amdanom ni

Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol, gwirfoddol a deinamig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru, ac mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi eu gwaith yn genedlaethol i gynyddu’r defnydd o’r iaith yn ein cymunedau.

YsgolBerllanDeg_29Mai 2015_km021

Y Mentrau Iaith

Nod y Mentrau Iaith yw hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru.

Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghwm Gwendraeth yn 1991, ac yn y blynyddoedd ers hynny mae cymunedau ar draws Cymru wedi gweithredu i ffurfio Mentrau eu hunain. Erbyn hyn mae 23 Menter Iaith yng Nghymru sy’n gwasanaethu pob rhan o Gymru.

Y Mentrau Iaith yw’r ffordd mae cymunedau lleol Cymru yn gweithredu er budd y Gymraeg.  Mae wedi bod yn fodel llwyddiannus dros y blynyddoedd ac yn cael ei gydnabod fel ffordd effeithiol o ddatblygu cymunedol sydd yn gwneud gwahaniaeth yn lleol.

Mae’r Mentrau Iaith yn cael eu rheoli gan bwyllgorau rheoli gwirfoddol ac maent yn gweithio mewn partneriaeth gydag amryw o sefydliadau eraill.

SONY DSC

Mentrau Iaith Cymru

Mudiad Cenedlaethol sy’n cefnogi rhwydwaith o 23 Menter Iaith ledled Cymru yw Mentrau Iaith Cymru (MIC)

Mae MIC yn cefnogi’r rhwydwaith o Mentrau Iaith trwy amryw o weithgareddau a meysydd, gan gynnwys marchnata a chyfathrebu, hyfforddiant a dylanwadu er budd y Gymraeg.  Yn llorweddol i’n gwaith mae’r egwyddor o rannu gwybodaeth, profiadau, syniadau ac adnoddau rhwng y Mentrau Iaith a phartneriaid eraill ar draws Cymru.

Rydym hefyd yn datblygu prosiectau cenedlaethol a rhanbarthol mewn partneriaeth â’r Mentrau Iaith a chyrff eraill. Ewch i’n tudalen Ein Gwaith i gael gwybod mwy.

Hanes Cryno…

Blynyddoedd Cynnar y Mentrau: 1991-1999

Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghwm Gwendraeth yn Ionawr 1991. Erbyn 1998 roedd pump Menter yn bodoli sef Cwm Gwendraeth, Aman Tawe, Taf Elai, Maldwyn a Môn.

Ar sail llwyddiant y Mentrau cynnar, bu galw am Fentrau tebyg mewn ardaloedd eraill ledled Cymru, ac yn ystod y cyfnod hwn roedd rhai Mentrau yn cynorthwyo i sefydlu Mentrau eraill, yn rhannu gwybodaeth a phrofiadau yn anffurfiol rhwng staff y Mentrau.

Mentrau Iaith Cymru: 1999-2004

Sefydlwyd Mentrau Iaith Cymru ym 1999 gan y Mentrau Iaith lleol gan fod yr angen wedi ei adnabod i gydgyfarfod yn rheolaidd, rhannu profiadau a gwybodaeth a rhoi enw a proffil i’r Mentrau Iaith gyda’i gilydd.

Bu cyfnod o waith di-dor gan wirfoddolwyr a staff y Mentrau Iaith lleol i sefydlu MIC fel mudiad cenedlaethol.

Yn ystod y cyfnod hwn, ymgymerwyd â gweithgareddau amrywiol yn enw MIC er mwyn datblygu’r mudiad fel corff cenedlaethol.

2004 – 2012

Penodwyd Swyddog Datblygu MIC yn 2004 i ymgymryd â’r gwaith o ddatblygu MIC fel corff i gefnogi’r Mentrau Iaith ledled Cymru. Prif swyddogaethau’r Swyddog oedd trefnu cyfarfodydd, casglu cofnodion, ymchwilio i grantiau, cryfhau cyfathrebu rhwng y Mentrau, cydlynu a datblygu prosiectau cenedlaethol yn ogystal â bod yn un pwynt cyswllt i bob Menter wrth rannu arfer da a chydweithio.

Datblygwyd nifer o brosiectau cyffrous yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys Brwydr y Bandiau ar y cyd â’r BBC; Menter Patagonia i hyrwyddo’r Gymraeg yn y Wladfa a phrosiectau i gysgodi a mentora rhwng y Mentrau Iaith er mwyn rhannu profiadau, syniadau ac arfer da.

2012 – Heddiw

Yn 2012 llwyddodd Mentrau Iaith Cymru i ddenu cyllid grant craidd gan Lywodraeth Cymru a alluogodd y mudiad i gyflogi Cydlynydd Cenedlaethol i ymuno â’r Swyddog Datblygu i gydweithio â’r Mentrau Iaith.  Golygodd hyn y byddai gweithgareddau Mentrau Iaith Cymru yn ehangu unwaith eto er mwyn cefnogi’r Mentrau ac ymgymerwyd â phrosiectau hyfforddiant, cynadleddau, gwaith pellach yn y maes dylanwadu ar bolisi, cynyddu presenoldeb MIC ar rwydweithiau a grwpiau strategol i gynrychioli’r Mentrau a’r Gymraeg, yn ogystal â mwy o weithgareddau marchnata i godi proffil y Mentrau yn genedlaethol.

Ym mis Ionawr 2015, llwyddodd y Mentrau Iaith i ddenu cefnogaeth ariannol bellach gan Lywodraeth Cymru a alluogodd MIC i benodi dau swyddog newydd i ymuno â’r tîm, sef Swyddog Marchnata a Chyfathrebu a Swyddog Hyfforddiant.

Y mae’r tîm o bedwar bellach yn cydlynu’r lefel uchaf o wasanaeth a gweithgareddau i gefnogi’r Mentrau iaith fel nas cafwyd erioed o’r blaen ac fel mudiad ar y cyd â’r Mentrau lleol, rydym yn edrych o hyd i ddatblygu er budd y Mentrau Iaith a’r Gymraeg.

Cwrdd â'r Tîm

 • Iwan Hywel
  Iwan Hywel

  Mentrau Iaith Cymru, Y Sgwâr, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG 01492 643401

  Anfon e-bost at Iwan Hywel

  Iwan Hywel

  Swyddog Hyfforddiant

  Hoffi? Rygbi, pel droed, bywyd gwyllt a unrhyw fath o pei.

  Ddim yn hoffi? Uchelderau, cwstard wy a technoleg fodern

  Pleser mwyaf? Magu 3 mwddrwg bach a chael gweithio’n cefnogi’r Iaith Gymraeg.

  Yr her fwyaf? Magu 3  mwddrwg bach a chael gweithio’n cefnogi’r Iaith Gymraeg.

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -