Mentrau Iaith Cymru

Y Mentrau Iaith yn Gwobrwyo Gwaith Arbennig Gwirfoddolwyr

Postiwyd Rhagfyr 5, 2019 yng nghategori Newyddion Newyddion

Fel mudiadau cymunedol, mae’r Mentrau Iaith yn cael eu harwain gan aelodau gwirfoddol o’r gymuned sy’n rhoi o’u hamser yn hael er mwyn y Gymraeg a’u cymunedau. Heb ein gwirfoddolwyr – y rhai sy’n helpu’n achlysurol, yn arwain clybiau neu’n gyfarwyddwyr – ni fyddai modd i’r Mentrau Iaith fodoli.

Ar Ddydd Rhyngwladol Gwirfoddolwyr, Rhagfyr 5ed 2019, hoffai’r Mentrau Iaith gyhoeddi enwau’r 3 sydd wedi cyrraedd rhestr fer categori Gwirfoddolwyr yng Ngwobrau’r Mentrau Iaith;

Lloyd Evans gwirfoddolwr gyda Menter Bro Ogwr

Lloyd EvansDechreuodd Lloyd ddysgu Cymraeg fel ail iaith yn Ysgol Gyfun Maesteg. Dewisodd astudio Cymraeg fel TGAU a Lefel A oherwydd ei fod yn falch o’i Gymraeg ac yn mwynhau dysgu ieithoedd. Ar ôl llwyddo yn y Brifysgol, symudodd yn ôl i’r sir a chwilio am gyfleoedd i gymdeithasu yn Gymraeg gyda Menter Bro Ogwr.

Wedi cyfnod o wirfoddoli’n achlysurol gyda’r fenter, ymunodd gyda’r tîm fel gweithiwr ieuenctid. Ar ôl symud ymlaen yn ei yrfa fel cyfieithydd, mae Lloyd yn parhau i wirfoddoli gyda’r fenter fel aelod o’r bwrdd ac erbyn hyn yn gadeirydd y fenter. Mae Lloyd yn awyddus i sicrhau cyfleoedd i’r Gymraeg o fewn y sir ac yn credu’n gryf iawn ym mhwysigrwydd gwaith y Fenter i gyflawni hyn.

 

Catherine Gent – gwirfoddolwr gyda Menter Iaith Caerffili

Catherine GentDaeth Catherine Gent fel rhiant at sesiynau Sblash a Chân y fenter ym mhwll nofio Caerffili. Ar ôl mynychu ddwy waith gyda’i phlant cynigiodd ei hun fel arweinydd gwirfoddol i’r sesiynau. Mae Catherine yn bersonoliaeth bywiog a chyfeillgar sydd yn denu pobl i’r sesiynau, mae ganddi ffordd naturiol o gyfathrebu gyda rhieni a babis. Mae ganddi frwdfrydedd at yr iaith ac at waith Menter Caerffili. Dywed Catherine;

“Cefais gyfle i ddod yn wirfoddolwr gyda Menter Caerffili ym mis Hydref 2018. Rwyf yn arwain eu sesiynau Sblash a Chân yn y pwll yn y Ganolfan Hamdden leol yng Nghaerffili. O ganlyniad rhoddodd yr hyder i mi gychwyn busnes fy hun o’r enw Halibalŵ a chynnig gwasanaeth cerddorol sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg i blant ifanc a’u rhieni/gofalwyr. Rwy’n hynod o ddiolchgar iddynt am y cyfle anhygoel hwn.”

 

Bwrdd cyfarwyddwyr Menter Iaith Conwy

Bwrdd MIConwyMae’r fenter yn Sir Conwy wedi enwebu aelodau eu bwrdd i’r wobr i gydnabod eu cyfraniad at ddatblygu cynllun pryniant ac adnewyddu yr Hen Fanc HSBC i fod yn gartref newydd i Fenter Iaith Conwy. Cynorthwyodd aelodau’r bwrdd y Prif Swyddog wrth fynd ati gyda’r gwaith ceisiadau a thendrau a chynnig help llaw, o beintio waliau i osod lloriau.

Dywed Huw Prys Jones, cadeirydd y bwrdd cyfarwyddwyr;

“Dwi ar y bwrdd cyfarwyddwyr ers rhyw ddeg mlynedd rwan ac yn falch iawn o’r cyfle i gyfrannu at gymdeithas ag i wneud gwahaniaeth. O fy safbwynt i yn bersonol mae o’n gweithio’n dda achos mod i’n hunangyflogedig, adref ar fy mhen fy hun, mae’n dda i mi ddod allan i gyd weithio efo gwahanol bobl. Dwi’n lwcus mod i’n gymharol hyblyg efo fy ngwaith fel mod i’n gallu dod i wahanol gyfarfodydd, weithiau ar fyr rybydd.

Mae’n siŵr bod ‘na lot fawr o bobl allan yna buasai’n falch o’r cyfle i wirfoddoli felly’r neges iddyn nhw ydy bod yna lawer iawn o fudiadau buasai’n gwerthfawrogi’ch help yn fawr. Does dim rhaid iddo fod yn bwysau mawr… mae cyfraniad pob awr yn gallu cyfri i waith fel hyn.”

Mae’r enwebai hyn wedi rhoi eu hamser yn wirfoddol i helpu eu menter mewn sawl gwahanol ffordd ac mae eu cyfraniad yn amhrisiadwy. Noddir y categori gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) sy’n cefnogi a chynrychioli’r trydydd sector yng Nghymru ac yn gwerthfawrogi cyfraniad gwirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith y Mentrau Iaith yn bosib.

Ynghyd â chategorïau ‘Cydweithio a Phartneriaid’, ‘Digwyddiad’, ‘Technoleg’ a ‘Datblygiad Cymunedol’, bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Noson Dathlu’r Mentrau Iaith yng Ngwesty’r Marine Aberystwyth ar Ionawr 22ain, 2020. Bydd rhestrau byr ar gyfer y categorïau eraill yn cael eu rhyddhau ym mis Ionawr wrth arwain at y noson fawreddog.

Mae’r Mentrau Iaith yn gweithio i gryfhau’r defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau dros Gymru a’n ceisio cynyddu’r nifer o siaradwyr i filiwn erbyn 2050 yn dilyn strategaeth Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan:

“Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael eu henwebu i dderbyn gwobr. Rydyn ni’n buddsoddi dros £2.5 miliwn yn y Mentrau Iaith drwy’r Grant Hybu a Hyrwyddo’r Gymraeg. Heb gymorth gwirfoddolwyr, ni fydd modd i’r Mentrau Iaith gynnig yr amrywiaeth helaeth o ddigwyddiadau trwy Gymru i gyd. Mae’r digwyddiadau ac ymyraethau hyn yn holl bwysig wrth sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg. Diolch i bawb am eu hymroddiad.”

O wirfoddoli’n achlysurol i fod yn aelod o bwyllgor ardal – gallwch ddarganfod y gwahanol ffyrdd o wirfoddoli gyda’r Mentrau Iaith drwy fynd i’n tudalen Gwirfoddoli

Rhannu'r cynnwys hwn