Mentrau Iaith Cymru

Lansio Cynllun Cyfaill Cymru

Postiwyd Gorffennaf 30, 2020 yng nghategori Newyddion

Llinell ffôn newydd o’r sector gwirfoddol yng Nghymru yw Cynllun Cyfaill Cymru sy’n cysylltu pobl sydd wedi’u heithrio’n ddigidol, gyda gwasanaethau cyfeillio yn ystod y pandemig.

Pleser yw medru datgan bod partneriaeth o fudiadau gwirfoddol yn cynnwys CGGC wedi bod yn cydweithio gyda chwmni Orchard ac S4C i greu hysbyseb mewn ymateb i’r cyfnod pandemig cofid-19.

Wrth gynllunio’r ymateb ar gyfer y cyfnod clo, daeth nifer o fudiadau o Rhwydwaith y Gymraeg Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector at ei gilydd i rannu eu pryderon am rhai carfannau o fewn cymdeithas oedd yn cael eu heithrio o’r cyfathrebu digidol oedd wedi cychwyn digwydd.

Roedd yn amlwg bod carfan o bobl hŷn, pobl oedd yn ynysu am resymau meddygol a phobl oedd â derbyniad band llydan gwan neu ddim o gwbl, yn methu defnyddio’r dulliau rhithiol oedd yn dod yn rhan mor arferol o gysylltu â’r byd.

Mewn ymateb i hyn sefydlodd nifer o fudiadau cymunedol linellau ffôn cyfeillio sydd yn cynnig galwad ffôn a sgwrs uniongyrchol i’r bobl sydd yn ei ddymuno i sicrhau eu bod yn medru siarad a chael clonc yn Gymraeg.

Diolch i fenter S4C i rhoi amser hysbysebu am ddim i elusennau, penderfynodd y rhwydwaith wneud cais i fedru hysbysebu’r gwasanaethau hyn yn uniongyrchol ar y sgrin fach – un o’r ffyrdd gorau i gyfathrebu â’r rhai sydd yn methu defnyddio ffyrdd digidol.

Daeth grŵp llywio at ei gilydd i greu cynnwys neges lafar yr hysbyseb gan sicrhau bod y geiriau tafodieithol am sgwrsio neu siarad yn cael eu defnyddio i adlewyrchu natur genedlaethol y gwasanaethau sydd yn cael ei ddarparu gan nifer o fudiadau ar hyd a lled Cymru.

Roedd angen i’r neges bwysleisio bod y mudiadau yn parhau i fod yno i gynorthwyo a chefnogi ein cymunedau yn ogystal er nad oedd modd cwrdd wyneb yn wyneb.

Yn rhan o’r gwasanaeth mae’r Mentrau Iaith, Yr Eisteddfod Genedlaethol, Age Cymru, Merched y Wawr a CTSC (y Cynghorau Gwirfoddol Sirol).

Bydd un rhif yn cyfeirio’r galwr at dîm y CGGC a bydd y sgwrs honno yn canfod pa wasanaeth fyddai orau i’r unigolyn ac yn eu rhoi mewn cyswllt.

Mae’r gwasanaeth ar gael i bawb ar hyd a lled Cymru ac ar gost galwad ffôn.

Bydd yr hysbyseb yn cael ei ddangos ar S4C yn ystod mis Awst.

Rhannu'r cynnwys hwn