Mentrau Iaith Cymru

Gwahoddiad i Dendro – Hyfforddiant Rhagfarn Ddiarbwybod i Bartneriaid Hyrwyddo’r Gymraeg

Postiwyd Chwefror 11, 2021 yng nghategori Newyddion

Yn dilyn digwyddiadau hiliol a syfrdanol yn America ystod 2020, tynnwyd i sylw’r byd yr anghyfiawnder sy’n wynebu pobl ddu, ac fe amlygwyd y problemau tebyg sydd yn bodoli yma.
Sylweddolodd nifer o endidau Cymraeg a Chymreig fod angen herio ac ystyried o ddifri sut i unioni’r sefyllfa hon o fewn ein endidau ein hunain hefyd, gan archwilio yn llawer mwy gweithredol sut y gallwn ni ymgysylltu yn well gydag aelodau o gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig(DALlE)yng Nghymru.
Mae mudiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg, yn cynnwys y Mentrau Iaith, Mudiad Meithrin, Merched y Wawr, yr Eisteddfod Genedlaethol, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Ffermwyr Ifanc Cymru a’r Urdd yn awyddus i dderbyn hyfforddiant ar y pwnc.
Yn dilyn derbyn arian gan Lywodaeth Cymru, gwahoddir ceisiadau gan gwmnïau i dendro i greu pecyn hyfforddiant addas i staff yr holl bartneriaid sydd yn cydweithio ar y cynllun hwn ar Ragfarn Diarwybod.
Dyddiad cau’r tendr:
1af Mawrth 2021 am 12 yp.
E-bostiwch helen.williams@meithrin.cymru neu iwanhywel@mentrauiaith.cymru am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r cynnwys hwn